Trái tim của Phật


Pháp thoại Trái tim của Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 08-05-2017

The post Trái tim của Phật appeared first on Niệm Phật.Source link

Leave a Reply