Năm tướng của vạn pháp


Bài pháp thoại Năm tướng của vạn pháp được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 06/04/2017

Năm tướng của vạn pháp5.00/5 (100.00%) 7 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp



Source link

Leave a Reply