Hãy bắt đầu từ việc nhỏ


Video bài giảng pháp Hãy bắt đầu từ việc nhỏ được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 25/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc.
Hãy bắt đầu từ việc nhỏ

Hãy bắt đầu từ việc nhỏ5.00/5 (100.00%) 5 votes
Source link

Leave a Reply