Bồ tát tại gia 14


Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 14 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 11/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

The post Bồ tát tại gia 14 appeared first on Niệm Phật.Source link

Leave a Reply