Thẻ: Genesis

Bài viết liên quan genesis

Cho các bạn dùng theme Genesis. Mở file function.php trong child theme, thêm vào.   # Bài viết liên quan genesis function related_posts_categories() { if ( is_single ( ) ) { global $post; $count = …