10 di sản thế giới nổi bật nhất của Mỹ


Mỹ có 23 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 10 di sản văn hóa, 12 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp.

“);
$(“#abody strong”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.box-relate”).css(“width”, “480px”);Source link

Leave a Reply