Lệnh trên Linux thường dùng

Lệnh trên Linux thường dùng

cd chuyển thư mục

top -c (xem info VPS)
cat /proc/cpuinfo
free -m (RAM)
df -h (HDD)
netstat -an |grep :80 |wc -l  (xem đang online)
wget path file (copy file về VPS)
service httpd restart
reboot


# ls // giống như dir của windows

Xem danh sách tất cả các file và thông tin trong thư mục

# vi // mở trình soạn thảo văn bản text
# passwd // đổi password user hiện tại

# uptime // xem tình trạng trung bình của hệ thống và thời gian hệ thống đã online

# cat /proc/meminfo // kiểm tra mức độ sử dụng bộ nhớ
# du -hs // kiểm tra dung lượng thư mục

# service httpd status // xem tình trạng webserver
# service httpd restart // khởi động lại webserver
# service mysqld restart // khởi động lại mysql
# tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder // nén một thư mục
# tar -tzf backup.tar.gz // liệt kê file nén gz
# tar -xvf archive.tar // giải nén một file tar


-Nén một thư mục, sử dụng:
$ zip -r folder.zip folder
-Giải nén, sử dụng:
$ unzip file.zip
 
TAR.GZ
-Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
$ tar -zcf folder.tar.gz folder
-Giải nén, sử dụng:
$ tar -zxvf file.tar.gz
————
Copy và đổi tên cho file (Copy và rename file):
cp file a file b
cp r [thư_mc] [thư_mc_mới]
Di chuyển file
mv -f [tên__file] [tên_mới_file]
Xóa file
rm [tên_file]
rm -rf tenthumuc : xóa thư mục ko rỗng.
chuyển các file trong thư mục wordpress ra thư mục hiện tại (ở ngoài wordpress 1 cấp)
sudo rsync -avP ./wordpress/ .  (ubuntu)
mv -f ./wordpress/* ./                (centos)
—————-
Chuyển sang quyền root:
sudo su

Leave a Reply