Câu hỏi: Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là A. alanin. B. glyxin. C. valin. D. axit glutamic. Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

hoc tap online