[ad_1]

Theo kế hoạch này, các chỉ tiêu được đặt ra là: Hằng năm 100% thanh niên, học sinh thường xuyên được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên; 100% thanh niên, học sinh được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; 100% thanh niên, học sinh đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2020, chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67m; chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m.

Các giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên và ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên;

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên;

Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; xây dựng môi trường lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên;

Tăng cường sự quan tâm của các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân các cấp và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên, học sinh.

[ad_2]

Source link