[ad_1]

Theo đó, đối với các đơn vị đã được giao quyền tự chủ tại Quyết định số 3116/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ- CP của Chính phủ, tiếp tục thực hiện theo Điều 22, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính, gồm có trường THPT: Vân Hồ, Chiềng Sơn, Co Mạ, Phiêng Khoài, Bình Thuận; triển khai thực hiện các công việc sau:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến tuyên truyền, áp dụng thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ- CP của Chính phủ, Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ- CP của Chính phủ.

Xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Gửi bản in về Phòng KH-TC, Sở GD&ĐT trước ngày 5/5/2017, bản mềm để Sở tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị thực hiện.

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính, các đơn vị thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

[ad_2]

Source link