[ad_1]

Cụ thể: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục học sinh ý thức chấp hành luật nói chung và chấp hành Luật bảo hiểm y tế nói riêng. Giáo dục học sinh hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm y tế. Tham mưu đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích và hỗ trợ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, nhất là học sinh ở địa bàn khó khăn.

Thực hiện nghiêm túc Luật BHYT, phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại trường học, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 41/TTLT/BYT-BTC của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế.

Đưa chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế vào nội dung thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của nhà trường và học sinh.

[ad_2]

Source link