[ad_1]

Theo đó, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

[ad_2]

Source link