[ad_1]

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, báo cáo cần nêu các nội dung: Khái quát đặc điểm tình hình giáo dục của địa phương; nêu cụ thể số bộ phận, số lãnh đạo, số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động; quy mô giáo dục; thuận lợi, khó khăn (liên quan đến nội dung thanh tra; về cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, về học sinh). Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý của Sở GD&ĐT; công tác chỉ đạo, quản lý của phòng GD&ĐT

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần báo cáo việc quán triệt, triển khai (Công tác tiếp nhận văn bản chỉ đạo; tổ chức quán triệt, tuyên truyền; công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp; công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên, tự kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết; hạn chế, thiếu sót.

Kết quả triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành; việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động; việc tổ chức các cuộc họp, giao ban, hội nghị (thời gian, nội dung, đối tượng…);

Tổ chức đánh giá định kỳ theo quy định (thời gian, kết quả…); mối quan hệ giữa người đứng đầu đối với các cơ quan cấp trên, với cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp dưới (quy định, văn bản, kế hoạch, kiểm tra phối hợp…);

Công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo: việc bố trí địa điểm, phân công, lịch tiếp dân; quy trình, hồ sơ xử lý khiếu nại tố cáom (cung cấp hồ sơ); hạn chế, thiếu sót.

Việc thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục gồm kết quả công khai: nội dung, hình thức, thời điểm theo quy định:cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, công khai thu chi tài chính… (cung cấp hồ sơ, văn bản…); Hồ sơ công khai, việc kiểm tra công khai; kết quả kiểm tra (cung cấp hồ sơ); hạn chế, thiếu sót.

Việc lấy ý kiến: Kết quả lấy ý kiến (nội dung, hình thức, quy trình, giải trình , tiếp thu ý kiến góp ý (mô tả, hồ sơ minh chứng); hạn chế, thiếu sót.

Việc thực hiện trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong cơ sở giáo dục (Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Ban thanh tra nhân dân, Bam đạo diện cha mẹ học sinh, …) đối với thực hiện quy chế dân chủ.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; việc thực hiện giám sát, kiểm tra (văn bản quy định, hồ sơ minh chứng); việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động; hạn chế thiếu sót…

[ad_2]

Source link