[ad_1]

Dự thảo quy định về quản lý và sử dụng các khoản thu, chi khác ngoài học phí và các khoản thu, chi xã hội hóa tại các cơ sở giáo dục công lập, gồm các khoản khác ngoài học phí (thu hộ, chi hộ; thu thỏa thuận phục vụ…); các khoản thu xã hội hóa sự nghiệp giáo dục tại cơ sở giáo dục.

Với thu hộ, chi hộ: Vào đầu mỗi năm học, các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, nội dung, kiểu mẫu với cha mẹ học sinh để quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp (cha mẹ nhờ nhà trường làm hộ hoặc trực tiếp thực hiện) trên nguyên tắc đảm bảo thu đủ bù chi và sử dụng đúng mục đích thu. Phải đảm bảo được sự thỏa thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; không vì mục đích lợi nhuận và kinh doanh.

Thu tiền học hai buổi/ngày dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học theo văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT. Các trường trung học có thể huy động sự hỗ trợ của ngân sách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cường cơ sở vật chất hoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng.

Ngoài các khoản thu quy định, các cơ sở giáo dục khí có phát sinh thêm khoản thu nào thì phải báo cáo về cấp quản lý trực tiếp là phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định; tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mới được phép thu.

Các cơ sở giáo dục cần thực hiện theo văn bản số 5584/BGDĐT-KHTC về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, cụ thể:

Các khoản thu khác ngoài học phí phải đảm bảo được sự thỏa thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh và các tổ chức; cá nhận tự nguyện ủng hộ, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, thu nhập trên từng địa bàn, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Thu đủ bù chi, đúng mục đích sử dụng; không vì mục đích lợi nhuận và kinh doanh.

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác hạch toán, kế toán các khoản thu khác ngoài học phí theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp. Đồng thời, đảm bảo lưu trữ đầy đủ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và quyết toán theo quy định hiện hành.

Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định. Thực hiện việc giãn thu, tổ chức thu làm nhiều đợt trong năm; trước khi tiến hành thu phải thông báo bằng văn bản công khai đến từng cha mẹ học sinh. Có chế độ miễn giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu trong cơ sở giáo dục. Chịu sự kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền…

[ad_2]

Source link