Câu hỏi: Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH; MXY­) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X […]

hoc tap online