Human capital index, dịch ra tiếng Việt chúng ta là chỉ số nguồn vốn con người, là một trong những chỉ số quan trọng được Ngân hàng thế giới sử dụng trong báo cáo xếp hạng các quốc gia hàng năm vừa được công bố ngày 11-10 vừa qua. Chỉ số này là 1 tập hợp của các thông số nêu lên khả năng tích lũy trong cả cuộc đời của 1 người, bao gồm tri thức, kỹ năng và tình trạng sức khỏe, những thứ cơ bản để họ có thể được coi là 1 thành viên có đóng góp trong xã hội. Mình sẽ lấy các thông tin về Việt…

Việt Nam chúng ta có chỉ số nguồn vốn con người như thế nào theo báo cáo mới của World Bank?

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt