ICTnews – FPT cho biết, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 9 tháng đầu năm 2017 lên mức 39% trong năm 2018. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt