ICTnews – Kiến trúc chính quyền điện tử nhằm để các đơn vị tại TP.HCM tham chiếu, tuân thủ khi xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, thống nhất. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt