ICTnews – Để đảm bảo hiệu quả vận hành của gov.uk, Chính phủ Anh thành lập trung tâm an ninh mạng quốc gia để đảm bảo an toàn bảo mật cho hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có bộ phận nghiên cứu, cố vấn, có thể phát hiện các nguy cơ tấn công. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt