Dữ liệu và mẫu nước thải mà hệ thống lưu giữ có thể được báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề về môi trường.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt