Một trong những lỗi lớn nhất của Windows 10 October Update chính là việc xóa đi dữ liệu người dùng. Vậy cái gì đã gây ra lỗi này? Chính Microsoft đã thừa nhận đây là một lỗi lớn của Windows 10, và họ gọi đây là lỗi “Known Folder Redirection (KFR)”. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào phân tích những gì gây ra vấn đề mất dữ liệu cho những người đã cài đặt Windows 10 v1809.

Known Folder Redirection (KFR)”
là một cách cho phép anh em có thể thay đổi vị trí của các thư mục…

Cái gì đã gây ra lỗi xóa dữ liệu người dùng của Windows 10 1809

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt