Câu hỏi: Cho các phát biểu sau:      (a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. (b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. (c) Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc.      (d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0) thu […]

hoc tap online