Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT